Latvia

Serjoga

Latvian satfan
Staff member
Moderator
Messages
6,101
Sveiki!!!


Čau visiem!!! Vai ir vēl kāds sat mīļotājs? Varam dalīties te ar saviem iespaidiem, izgudrojumiem, uzdot jautājumus vai vienkārši tāpat pačatot.
 
Last edited:

RimaNTSS

Senior Member
Messages
212
Sveiki! Nosing spešal. Žēl ka ziema tuvojās, ar antenām īpaši nevar nodarboties.
 

mans PX?

Senior Member
Messages
290
čau čau ir ir vēl te kāds no Latvijas, nu ko gaidam vasaru?, lai varēt turpināt brīvā laikā ,grozīt satelīt antenu un uzkrāt pieredzi,
un kaimiņus iepriecināt ar jauniem TV kanāliem :D
 

V.A.L.E.R.A.

Senior Member
Messages
431
Šodien izlasīju.

Òåëåêàíàëû TV3 è LNT ñ Íîâîãî ãîäà ñòàíóò ïëàòíûìèÐóêîâîäñòâî êîìïàíèè «Modern Times Group» (MTG) ïðèíÿëî ðåøåíèå ñ 1 ÿíâàðÿ òðàíñëèðîâàòü òåëåêàíàëû TV3 è LNT òîëüêî â ïëàòíûõ ïàêåòàõ.

«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòè èçìåíåíèÿ ïîéäóò íà ïîëüçó çðèòåëÿì, ïîòîìó ÷òî ìû ñìîæåì áîëüøå âêëàäûâàòü â ïðîèçâîäñòâî ïåðåäà÷ â Ëàòâèè. Êðîìå òîãî, íà äåÿòåëüíîñòü òåëåâèäåíèÿ ñóùåñòâåííî âëèÿþò ïðèâû÷êè çðèòåëåé è íîâåéøèå òåõíîëîãè÷åñêèå òåíäåíöèè, ïîýòîìó ìû ñêåïòè÷åñêè ñìîòðèì íà çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà î áåñïëàòíîì âåùàíèå íà 5 ëåò», - ñêàçàëà ðóêîâîäèòåëü òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî MTG Áàéáà Çóçåíà.

Ñìåíà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà â ñëåäóþùåì ãîäó ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îðèãèíàëüíîå ñîäåðæàíèå íà òåëåêàíàëàõ TV3 è LNT ïðèìåðíî íà òðåòü.

Èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ 6-7% çðèòåëåé, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñìîòðÿò ýòè òåëåêàíàëû â áåñïëàòíîì âåùàíèè. «Ìû ïðåäëàãàåì âñåì, êîãî êîñíóòñÿ ýòè èçìåíåíèÿ, óæå ñåé÷àñ âûáèðàòü ñåáå ïîäõîäÿùèå ïàêåòû êàáåëüíîãî, ñïóòíèêîâîãî èëè íàçåìíîãî òåëåâèäåíèÿ, ÷òîáû è ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñìîòðåòü ñâîè ëþáèìûå ïåðåäà÷è, ñåðèàëû è øîó íà òåëåêàíàëàõ TV3 è LNT», - ñêàçàëà Çóçåíà.

Âîïðîñ îá óõîäå òåëåêàíàëîâ TV3 è LNT èç áåñïëàòíîãî òåëåâåùàíèÿ íóæíî ðàññìàòðèâàòü íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, çàÿâèë àãåíòñòâó ËÅÒÀ ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ÍÑÝÑÌÈ) Ãèíòñ Ãðóáå.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòî ðåøåíèå çàòðîíåò áîëüøóþ ÷àñòü òåëåçðèòåëåé, êîòîðûì ýòè êàíàëû áîëüøå íå áóäóò äîñòóïíû. Òàêæå ýòî ñóùåñòâåííî ïîâëèÿåò íà îáùåñòâåííîå òåëåâèäåíèå, òàê êàê ðàíåå çàòðàòû íà áåñïëàòíîå âåùàíèå äåëèëèñü ìåæäó âñåìè êàíàëàìè, à òåïåðü îíè ïîëíîñòüþ ëÿãóò íà Ëàòâèéñêîå òåëåâèäåíèå.
 

RimaNTSS

Senior Member
Messages
212
Vai TV3 un LNT ir brīvie vai par maksu, personīgi man, pie kājas, jo tik un tā maksāju par pilnas pakas VTV abonēšanu (izņemot HD un porņuku). Nedaudz žēl tos ļaudis, kas savulaik bija spiesti iegādāties zvaigžņu uztvērējus un tagad, izrādās, ar tiem varēs skatīties tikai 2 kanālus.
Visiem baigo veiksmi!
 

Serjoga

Latvian satfan
Staff member
Moderator
Messages
6,101
Vai TV3 un LNT ir brīvie vai par maksu, personīgi man, pie kājas, jo tik un tā maksāju par pilnas pakas VTV abonēšanu (izņemot HD un porņuku). Nedaudz žēl tos ļaudis, kas savulaik bija spiesti iegādāties zvaigžņu uztvērējus un tagad, izrādās, ar tiem varēs skatīties tikai 2 kanālus.
Visiem baigo veiksmi!

Sveiks vecais draugs, kur ta pazudis esi? Es uz drima piemonteju DVB-T un caur shari skatos visu lattelekom :nana: iznemot HD kanalus.
 

RimaNTSS

Senior Member
Messages
212
Nekur neesmu pazudis, te pat vien grozos :mecry:
Ja cilvēki LVA skatās NTV+, Sky utt. ārzemju provaideru kanālus, tad tas nav īsti likumīgi bet tajā pat laikā nelikumīgi arī nav (pagaidām). Cita lieta ir ar V****T un VTV. Bet nu tas tā. :), labāk par to lietu skaļi nerunāt.
Es, pēdējo laiku vairāk un vairāk domāju par 28,2*E, kā tur esošo kanālu uztveršana LVA apstākļos paliek arvien sarežģītāka. Ja dzīvo uz Ziemeļiem un Austrumiem no galvaspilsētas tad lietas pavisam sliktas. Bez lielām bļōdām nu jau neiztikt. Man vēl joprojām ir vēlme uztvert kaut vienu kanāliņu no UK stara, tamdēļ plānoju uzstādīt 460cm antenu, bet tur vēl darbs riktīgs tā kā būtu priekšā.
BTW, nākamajās brīvdienās ir saules interferences laiks un, ja saule spīdēs tad būs iespēja pārbaudīt vai esošās antenas ir korekti uzstādītas.
 

Serjoga

Latvian satfan
Staff member
Moderator
Messages
6,101
Nekur neesmu pazudis, te pat vien grozos :mecry:
Ja cilvēki LVA skatās NTV+, Sky utt. ārzemju provaideru kanālus, tad tas nav īsti likumīgi bet tajā pat laikā nelikumīgi arī nav (pagaidām). Cita lieta ir ar V****T un VTV. Bet nu tas tā. :), labāk par to lietu skaļi nerunāt.
Es, pēdējo laiku vairāk un vairāk domāju par 28,2*E, kā tur esošo kanālu uztveršana LVA apstākļos paliek arvien sarežģītāka. Ja dzīvo uz Ziemeļiem un Austrumiem no galvaspilsētas tad lietas pavisam sliktas. Bez lielām bļōdām nu jau neiztikt. Man vēl joprojām ir vēlme uztvert kaut vienu kanāliņu no UK stara, tamdēļ plānoju uzstādīt 460cm antenu, bet tur vēl darbs riktīgs tā kā būtu priekšā.
BTW, nākamajās brīvdienās ir saules interferences laiks un, ja saule spīdēs tad būs iespēja pārbaudīt vai esošās antenas ir korekti uzstādītas.

Domaju ka drizumaa vispaar paries viss sky u.k. tiaki uz britu salam un taas pakaartni. luuk te pedejaas zinas, atkal pazuda daudz kanalu no musu vietaam kur agraak bija loti daudz dazhadu kanaalu un manaa skatiijumaa tik pat labs pavadonis kaa NTV+ kas saprot angliski http://www.sat-universe.com/showthread.php?p=1070711#post1070711 bet tagad jau ir doma pat nemt nost 28 gradu.
 

Serjoga

Latvian satfan
Staff member
Moderator
Messages
6,101
Maz te musejo, bet nu varbut tomer kadam izdodas palidzet! Ja kads zin shares serveri uz lattelecom virszemes tv, padalamies ar serveri ludzu privati! Paldies visiem kas atsauksies jau ieprieks! Kadreiz smuki taisija no RICOR caur conax, bet par cik rikora vairs nau, man pa retam no viena balkanu servera tik atver kanalus un viss. Tapec gribas lai darbotos viss ok. Ir piedavajums ari apmainit kadu exkluzivu paku pret lattelekomu.
 
Top