Search results

  1. Z

    Planet kanalları

    Salam, Planet Mutfak Planet Türk Sony Channel Türkiye Planet Çocuk kanalları Türksat 42 uyduda kapandı yoksa problem var ?
  2. Z

    Сетевой поиск (network search) Turksat

    Ïðèâåò Èãîðü, âàðèàíòîâ äâà: 1.Àâòîìàòè÷åñêèé ñåòåâîé ïîèñê (NİT frequency) 11844 V SR:2222 FEC:3/4 2.Åùå îäèí âàðèàíò ÷àñòîòó 12015 H SR:27500 FEC:5/6 íàäî ââîäèòü â ðó÷íóþ è ïðè ýòîì ñåòåâîé ïîèñê (network search on) âêëþ÷¸ííûì ñòàâèòü Óäà÷è :thum:
Top